ESCALA C/RAVELLA

Escala d’acer amb barana volada de vidre laminar.