LA SECA – ESPAI BROSSA

Portal exterior d’accés d’estructura tubular corbada d’acer inoxidable sorrejat amb microesfera de vidre, aplacat a posteriori amb enllistonat de fusta. Mur cortina amb estructura d’acer i vidre de cambra en disposició vertical, integrant dos passeres amb terre de vidre laminar transparent. Baranes d’escala de xapa d’acer sense muntants i passamà continu d’acer inoxidable satinat.