REMUNTA C/AUSIÀS MARCH

Tancaments de reixa de lames tipus Z, cobertes de vidre amb subestructura d’acer, portes de xapa i passera d’accés a coberta amb barana simple. Nova escala interior d’accés a coberta construïda mitjançant perfils UPN i graons de xapa estriada galvanizats en calent, així com barana amb passamà, muntants i travesser de platina y rodapeu de xapa plegada.