UPF CARRER WELLINGTON

Baranes d’escala amb base d’acer fixat a cantell de forjat, vidres laminats amb corbes i passamans i baranes d’acer i acer inoxidable.