PARC CARRER SANT JOSEP

Fabricació i muntatge d’elements metàl·lics del parc tals com porteries «boges» d’acer galvanitzat, vorades, baranes..